Redagowanie podań oraz cv

Do podania często konieczne jest dołączenie życiorysu. Należy go napisać na oddzielnej kartce i poprawnie sformatować. Życiorys powinieneś zacząć od ak­tualnego stanu zatrudnienia lub nauki i dopiero w dalszej jego części podać ważne fakty z przeszłości. Możesz powoływać się w nim, po uprzednim uzgod­nieniu, na referencje innych firm lub instytucji.

Aby napisać życiorys, możesz skorzystać z szablonów takich dokumentów do­stępnych w edytorach tekstu. W programie Word możesz to zrobić, korzystając z opcji Plik, Nowy, Inne dokumenty. Poniżej przedstawiono proponowaną przez autorów przykładową strukturę cv.

 

Imię i Nazwisko                                                  miejscowość, data

adres zamieszkania lub/i dla korespondencji

nr telefonu/faksu łącznie z numerem kierunkowym oraz komórkowym

 

Informacje osobiste  Stan cywilny:

                                    Narodowość:

                                    Data urodzenia:

                                    Miejsce urodzenia:

                                    Rodzice: imię ojca i matki, nazwisko rodowe matki

 

Cel                              należy określić szczegółowo, po co życiorys jest przedstawiany

 

Doświadczenie           lata od... do...                        nazwa zakładu pracy

                                    należy wypunktować zwięźle zajmowane stanowiska, zdobyte kwalifikacje oraz nagrody                                                .                             wyróżnienia w poszczególnych instytucjach

 

Wykształcenie           lata od... do...                         nazwa szkoły lub uczelni

                                    należy wypunktować zwięźle zdobyte wiadomości i umiejętności

 

Zainteresowania        należy podać swoje zainteresowania pod kątem celu cv

 

Dodatkowe                należy wymienić prawdziwe dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na realizacje celu cv

informacje